Danh hiệu

 • Đã Mở Hoạt Động Đăng Ký Diễn Đàn.
 1. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Nghiêm túc thích!

  Nội dung bạn đăng đã thu hút được số điểm phản hồi tích cực là 100.
 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Không thể có đủ đồ của bạn

  Nội dung của bạn đã được phản hồi tích cực tới 250 lần.
 9. 30

  TÔI THÍCH NÓ!

  Nội dung bạn đăng đã thu hút được 500 phản ứng tích cực.