Điều khoản và nội quy

  • Đã Mở Hoạt Động Đăng Ký Diễn Đàn.

Các nhà cung cấp ("chúng tôi", "của chúng tôi") dịch vụ được cung cấp bởi trang web này ("Dịch vụ") không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung và tài khoản nào do người dùng tạo. Nội dung được gửi chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Dịch vụ này chỉ dành cho người dùng ít nhất 16 tuổi. Nếu bạn trẻ hơn tuổi này, vui lòng không đăng ký Dịch vụ này. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn ở độ tuổi này trở lên.

Tất cả nội dung bạn gửi, tải lên hoặc cung cấp cho Dịch vụ ("Nội dung") có thể được nhân viên xem xét. Tất cả Nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được gửi đến các dịch vụ xác minh của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ngăn chặn thư rác). Không gửi bất kỳ Nội dung nào mà bạn cho là riêng tư hoặc bí mật.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung nào mang tính chất phỉ báng, lạm dụng, hận thù, đe dọa, spam hoặc giống spam, có khả năng xúc phạm, chứa nội dung người lớn hoặc nội dung phản cảm, chứa thông tin cá nhân của người khác, rủi ro vi phạm bản quyền, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và mọi tác hại phát sinh từ Nội dung đó hoặc hành vi của bạn.

Chúng tôi có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung nào được gửi vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo. Yêu cầu xóa hoặc sửa đổi Nội dung sẽ chỉ được thực hiện theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo.

Bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không giới hạn để sử dụng, xuất bản hoặc tái xuất bản Nội dung của bạn liên quan đến Dịch vụ. Bạn giữ bản quyền đối với Nội dung.

Các điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.